06/07/16ELEKTRONSKA KNJIGA POLJA

ELEKTRONSKA KNJIGA POLJA

Zašto voditi knjigu polja?

U poslednje vreme svedoci smo nekontrolisane eksploatacije prirodnih resursa, ekspanzije i industrijalizacije poljoprivrede, što dovodi do narušavanja ravnoteže između čoveka i prirode. Shodno tome, nameće se potreba da poljoprivredni proizvođači izgrade poseban odnos prema neobnovljivim resursima - voda, vazduh i zemljište, koji su stavljeni u situaciju iskorišćavanja a ne korišćenja u poljoprivredne svrhe. Zbog navedenog razloga, ali i zbog želje potrošača da konzumiraju zdravsteno bezbednu hranu, neophodno je uspostaviti kontrolu celokupnog toka poljoprivredne proizvodnje.

Nekontrolisana primena pesticida, stimulatora i mineralnih đubriva ne samo da narušava zdravlje potrošača koji konzumiraju proizvode izložene tretmanu navedenim sintetičkim preparatima, već u velikoj meri negativno utiče na osnovno proizvodno sredstvo u poljoprivredi – zemljište. Naime, primena hemijskih sredstava i neadekvatna obrada zemljišta doveli su do drastičnog opadanja sadržaja humusa i pristupačnih makro i mikroelemenata u zemljištu, što se negativno odražava na prinose gajenih kultura a samim tim i na novčanu dobit poljoprivrednika.

Upravo iz navedenih razloga, u narednom periodu sve veća pažnja poklanjaće se racionalnom korišćenju zemljišta i proizvodnji hrane čiji tok od njive do trpeze će morati da bude evidentiran u dokumentu knjiga polja.

Šta je knjiga polja?

Knjiga polja je dokument o planiranju i praćenju svakodnevnih aktivnosti u biljnoj ratarskoj, povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji, i ostvarenim prinosima tokom godine.

U kom obliku voditi knjigu polja?

Predlog poljoprivrednim proizvođačima je da se opredele za elektronsku knjigu polja, kako bi izbegli šturo popunjavanje štampanih knjiga polja, kao i njihovo otežano pronalaženje, pregled podataka, analiziranje istih i objedinjavanje dokumenata prilikom prodaje finalnog proizvoda. Ovakav način vođenja knjige polja, u vremenu tehnološke ere u kojoj živimo i želje za što efikasnijim korišćenjem raspoloživog vremena nije prihvatljivo. Elektronska knjiga polja omogućava lakši unos podataka, njihovo kasnije pronalaženje i analiziranje.

Knjiga polja mora biti adekvatno vođena a bazira se na praćenju segmenata koji direktno ugrožavaju zdravlje korisnika, iskorišćavanje raspoloživih resursa i racionalizaciju potrošnje energenata. Proizvodi koji ne budu posedovali adekvatnu i kompletnu dokumentaciju biće manje upotrebne vrednosti a samim tim biće manja i njihova cena.

Koji su benefiti vođenja knjige polja?

Pravilnim i aktivnim vođenjem knjige polja proizvođači će biti neuporedivo bolje upoznati sa proizvodnim površinama kojima raspolažu, angažovanjem mehanizacije, potrošnjom inputa – semena, đubriva, hemijskih sredstava a imaće i detaljan uvid u istoriju setvene strukture i odrađenih agrotehničkih mera na svojim parcelama, što će umnogome olakšati pravilno planiranje plodoreda, definisanje potencijala i prinosa svake njive za date vremenske uslove a proizvođaču dati detaljan uvid angažovanja mehanizacije i ljudstva.

Upravo analiza ostvarenih rezultata sa svake njive vodi proizvođača ka tačnoj i preciznoj poljoprivrednoj proizvodnji koja je ekonomski opravdana. Poljoprivredi treba da posvetimo odgovarajuću pažnju ukoliko želimo stabilne i optimalne zarade i dobre finansijske rezultate.