19/07/16Inovacija Greensofta za lakše poslovanje poljoprivrednih kompanija

Inovacija Greensofta za lakše poslovanje poljoprivrednih kompanija

Potrebe za IT rešenjima u agro sektoru sve se veće. Privatni sektor koji raspolaže sa velikim proizvodnim površinama danas teško može da zamisli svoje poslovanje bez pomoći savremenih tehnologija. Naš cilj je da stvaranjem softverskog rešenja AgroLIFE olakšamo privatnom sektoru planiranje i upravljanje poljoprivredom proizvodnjom. AgroLIFE je softversko rešenje koje omogućava upravljanje proizvodnim procesima na jednostavan, brz i efikasan način.

Šta je AgroLIFE?

AgroLIFE je softverska aplikacija razvijena za automatizovano upravljanje procesom poljoprivredne proizvodnje koja omogućava planiraje, organizovanje i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom uz povećanje prinosa, ukupnih prihoda i smanjenje operativnih troškova. Bilo da je reč o homogenoj parceli ili lokacijski distribuiranom zemljištu, softver generiše podatke o ukupnoj površini zemljišta sa kojim kompanija raspolaže, zasadima, planu setve, žetve, neophodnim troškovima goriva, semena i ostalih inputa.
Aplikacija je web orijentisana što znači da omogućava zaposlenima na terenu da u realnom vremenu ažuriraju podatke sa bilo kog uređaja (tablet, pametni telefon, laptop itd.).

Osnovne funkcionalnosti softvera AgroLIFE

• Planiranje poljoprivredne proizvodnje
• Dnevno praćenje i evidencija poljoprivrednih procesa
• Planiranje i praćenje realizacije godišnjih planova proizvodnje
• Vođenje normativa za svaku operaciju/proces
• Sistemi alarma koji upozoravaju na bilo kakva odstupanja ili nepravilnosti u odnosu na planirane procese
• Evidencija radnih sati i produktivnosti zaposlenih
• Evidencija poljoprivredne mehanizacije
• Praćenje vozila i priključnih mašina preko naprednog GPS tracking sistema
• Upravljanje troškovima i ukupnim resursima
• Android aplikacija namenjena agronomima i operaterima na poljoprivrednim mašinama
Softver je koncipiran tako da se sastoji od više komponenti, odnosno modula koji rade pojedinačno i nezavisno jedan od drugog.

Spisak modula

AgroLIFE - mape modul omogućava jednostavno i efikasno upravljanje svim vrstama digitalnih mapa sa kompletnim predefinisanim podacima o parcelama, zasadima i zemljištu. U ovom modulu vrši se pregled, crtanje i brisanje parcela, kao i upravljanje podacima vezanim za parcele (npr. katastarska opština, potes, broj parcele, kultura, površina itd.).

AgroLIFE – proizvodnja modul omogućava lako upravljanje gazdinstvom, zemljištem, zasadom, procesom planiranja i proizvodnje uz mogućnost praćenja realnih troškova, ostvarenje planova kao i alarmiranje u slučaju da je došlo do odstupanja od planiranih radova. Ovakav pristup proizvodnji pokriva ceo ciklus obrade zemljišta, od pripreme do žetve, olakšava upravljanje velikim površinama i vodi ka efikasnijem poslovanju uz mogućnost velike uštede u resursima i novcu.

AgroLIFE – GPS praćenje modul korisnicima omogućava da prate kretanja svojih pogonskih vozila, sa mogućnošću da se praćenjem obuhvati kompletna flota.

AgroLIFE – Izveštaji modul omogućavaju kreiranje finansijskih izveštaja na osnovu jednog ili više kriterijuma u vezi sa svim relevantnim informacijama. Izveštaji su koncipirani tako da korisnik ima mogućnost kreiranja izveštaja za materijal (gorivo, hemijska sredstva, seme,...), radnike, pogonske mašine i svaku tablu kojom raspolaže. Izračunavanje cene koštanja proizvoda je još jedna opcija koju modul Izveštaji omogućava i koja predstavlja osnov za dobijanje finansijskih rezultata poslovanja kompanije.

Benefiti uvođenja softvera AgroLIFE

• Efikasnija evidencija: centralizacija dokumentacije, real time izveštavanje
• Kontrola procesa: raspoređivanje resursa, digitalizovane parcele, praćenje izvršenja tehnoloških operacija
• Upravljanje produktivnošću: praćenje utrošaka po parceli, unos normativa i praćenje normiranih i ostvarenih utrošaka
• Risk menagment: Pravovremen uvid u vanredne situacije