15/08/16Inovacija Greensofta za lakše upravljanje državnim zemljištem

Inovacija Greensofta za lakše upravljanje državnim zemljištem

Šta je AgroGIS?

AgroGIS softversko rešenje u potpunosti zadovoljava potrebe lokalnih samouprava za svakodnevnom evidencijom aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i automatizovano vođenje knjige polja i plodoreda.

Šta AgroGIS softversko rešenje omogućava lokalnim samoupravama?

• Vođenje knjige polja i plodoreda svim zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta kroz informacioni sistem opštine
• Upravljanje licitacijama i velikom količinom podataka prilikom zakupa državnog zemljišta
• Praćenje i evidentrianje nastalih promena na državnim parcelama od strane poljočuvarske službe
• Grafički prikaz industrijskih zona i opremljenosti namenjeno investitorima
• Evidenciju, pregled i obradu podataka vezanih za parcele i zemljište (katastarska opština, potes, broj parcele, zasad, površina, itd.)
• Automatske meteo stanice
• Automatizovano upravljanje georeferenciranim podacima

Spisak modula

Program je koncipiran iz sledećih modula koji funkcionišu kao celina, ali i svaki zasebno:

AgroGIS mape modul služi za evidenciju svih georeferenciranih podataka na nivou opštine: parcele, zasadi, površine, putevi, sistemi kanala za navodnjavanje, podaci o kvalitetu zemljišta,…Radi se o pravoj GIS platformi koja u sebi sadrži editor podataka.

AgroGIS Katastar modul sadrži bazu podataka svih katastarskih informacija: broj parcele, katastarska opština, površina, klasa zemljišta, itd. Svi podaci su uvezani sa modulom Mape i Licitacije.

AgroGIS Kanjiga polja modul - U svetlu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. Glasnici RS”, br. 62/2006, 65/2008 – dr. zakon 41/2009 I 112/2015) kompanija Greensoft osmislila je poslovni model knjige polja i plodoreda koji predstavlja jedinstveno rešenje i u potpunosti zadovoljava potrebe zakupaca poljoprivrednog zemljišta i lokalne samouprave. Modul Knjige polja i plodoreda omogućava svim zakupcima poljoprivrednog zemljišta da na jednostavan način kroz informacioni sistem opštine vode svoje knjige polja i plodoreda a lokalnoj samoupravi i inženjerima poljoprivrede sve potrebne izveštaje i informacije radi zadovoljenje zakonskih potreba i kvalitetnog planiranja i upravljanja razvojem poljoprivrede na teritoriji političke opštine.

AgroGIS Agronom modul - Po novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, definisana je obaveza overe knjige polja, koju vrši diplomirani inženjer poljoprivrede – agronom. Sistem omogućava da svaki agronom ima trenutni pristup svim zakupcima i poljoprivrednim gazdinstvima za koje je nadležan. Ovo olakšava rad i evidenciju podataka na nivou opštine i čini ih mogućim.

AgroGIS Licitacije modul evidentira kompletan proces licitiranja državnog zemljišta i prateće baze podataka: evidencija svih poljoprivrednih zemljišta, parcela i delova parcela. Softver vodi i kompletnu finansijsku evidenciju zaduženja i razduženja i ima bazu podataka svih Ugovora o zakupu.

AgroGIS Poljočuvarska služba modul omogućava da se evidentiraju svi izlasci i intervencije poljočuvarske službe: požar, grad, širenje bolesti, pojava insekata, krađa,… Sadrži bazu podataka, zapisnike, izveštaje i statistike o poljočuvaru, vrsti intervencije i lokaciji. Svaki zapisnik je georeferenciran, odnosno vezan za određeno mesto na mapi. Takođe, omogućava unos fotografija zabeleženih na mestu intervencije sa detaljnim opisom, koje se mogu videti na mapi.

AgroGIS Investitor modul - Svaka opština ima potrebu da privuče investitore, bilo da se radi o greenfield ili brownfield investicijama. Sistem omogućava potencijalnom investitoru da direktno pristupi lokaciji na mapi i odmah vidi sve relevantne podatke: udaljenost od autoputa, granice, glavnog grada, priključak za struju, vodu, kanalizaciju, svu prateću dokumentaciju (nacrte, fotografije, video snimke,..). S obzirom da se svi podaci nalaze na pravoj GIS mapi, investitor može interaktivno da razgleda lokaciju.

AgroGIS Izveštaji modul - Jedna od najbitnijih stvari koja će se očekivati od opština je odgovorno, kvalitetno i strateško upravljanje poljoprivrednim zemljištem. S obzirom na to da sistem istovremeno omogućava pristup i zakupcima i agronomima, i u skladu stim kompletnu evidenciju poljoprivredne proizvodnje na nivou opštine, sektor za poljoprivredu je u mogućnosti da ima pristup svim izveštajima i statistikama na osnovu kojih mogu da se donose strateške odluke.