17/03/16Kompanija Greensoft potpisala ugovor sa opštinom Temerin

Kompanija Greensoft potpisala ugovor sa opštinom Temerin

Kompanija Greensoft iz Novog Sada potpisala je ugovor sa opštinom Temerin koja broji preko 14,500 ha obradivog zemljišta o implementaciji poljoprivrednog softvera AgroGIS.

Softverski paket AgroGIS je nastao sa ciljem da se opštinama omogući kompletno upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Paket AgroGIS sadrži modul Mapa preko kojeg se vrši pregled i upravljanje tablama i parcelama, kao i svim podacima vezanim za zemljište (npr. katastarska opština, potes, broj parcele, zasad, površina, itd.). Zatim modul Licitacije u kojem se nalaze sve bitne stavke za efikasno upravljanje licitacijama i manipulacijom velike količine podataka. AgroGIS paketom pokrivena je i poljočuvarska služba u Temerinu kojoj ovaj paket pomoću GPS pomaže u evidentiranju podataka prilikom svаkоdnеvnog оbilаska njiva radi nеpоsrеdne zаštite usеvа i zаsаdа, kao i sprеčavanju pоlјskih štеta. Modul Investitor grafičkim prikazom industrijskih zona i opremljenosti istih (elektro mreža sa trafo stanicama, putna mreža, pruge, putevi, gasna mreža,…) omogućava potencijalnim investitorima da preko baze podataka AgroGIS-a dobiju detaljne informacije o objektima ili pak zemljištu koje se prodaje. Na taj način omogućena je lakša komunikacija i manipulacija podacima pri čemu se izbegavaju netačne informacije.

U 2016. godini planira se dalja saradnja u vidu uvođenja automatskih meto stanica kao i modula za knjigu polja i plodoreda kao i rad sa zakupcima.